top of page
Project  l  작은도시 지형이네

2022. Construction

카페가 있는 광장동 소형 단독주택

 서시 광진구 광장동

  지상1F : 상업시설 (CAFÉ)

  지상2~3F(다락) :  단독주택

  대지면적 : 93.58㎡  (28.3평) 

  건축면적 : 37.13㎡ (11.2평)

  연면적 : 111.39㎡ (33.7평)

              

                                           ​

bottom of page